Algemene voorwaarden

Dijk en Waard - versie 2024/2025


Algemene voorwaarden SIS & ZUS

Ook wij ontkomen er helaas niet aan, aan die algemene voorwaarden. Het is niet bepaald een ‘gezellig’ rijtje, maar toch noodzakelijk. Wees gerust, wij zijn enorm flexibel en meer dan redelijk. Geen ‘wurgcontracten’. Heb je vragen over bepaalde voorwaarden? We horen het graag! 


Annulering/ontbinding van de opdracht


– Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst; 

– Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt. 


BTW en andere heffingen


Schade / omzetverlies van derdenMeerwerkUitval / Inhuur van derdenVeiligheidAanvullende / onvoorziene kostenFinanciële zekerheid / betaaltermijnen


Bepalingen omtrent COVID-19 of soortgelijke pandemieën 

– Annulering van het arrangement tegen de op dat moment werkelijk gemaakte kosten, met een minimum van 25% annuleringskosten.


Intellectuele eigendomsrechten 


Verwerken van persoonsgegevens
Indien SIS & ZUS bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. 


Doeleinden van de verwerking 


Verdeling van de verantwoordelijkheid 


Doorgifte van persoonsgegevens 


Inschakelen van subverwerkers 


Verzoeken van betrokkenen 


Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

52) Op alle rechtsverhoudingen tussen SIS & ZUS en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen (de statutaire zetel van) SIS & ZUS zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.